صدور جواز

جهت ثبت درخواست صدور/تمدید پروانه کسب لطفا مراحل زیر را تکمیل نمایید.
1
مشخصات متقاضی

لطفا مشخصات خود را وارد کنید:

نفر
2
مشخصات ملک و واحد صنفی

لطفا مشخصات ملک را وارد نمایید:

3
تاییدیه نهایی

لطفا متن زیر را مطالعه نموده و تایید نمایید:

4
پرداخت