درباره ما

بروزرسانی: 13 اردیبهشت 1402

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

آشنایی با اعضا
علی درخشانی
رییس هیئت مدیره
سید حسین مازاریان
نایب رییس اول هیئت مدیره
میثم شریف پور
نایب رییس دوم هیئت مدیره
فریبا موسوی زاده
دبیر هیئت مدیره
حبیب اله عبدی
خزانه دار هیئت مدیره
محمد علمی
بازرس هیئت مدیره